Thursday, September 22, 2016

R.I.P: Linh Mục Gioan Eude M. Vũ Quang Huy, CMC (1937 – 2016)

Chương trình Cầu Nguyện & Thánh Lễ Phát Tang và An Táng
Thứ Hai: 26/9/2016
8:30 pm  - Nghi thức phát tang và cầu nguyện tại Nhà Nguyện của Tỉnh Dòng.
(1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836)

Thứ Ba: 27/9/2016
8:00 am  - Thánh Lễ An Táng và Tiễn Đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Vì Danh Chúa Nhân Từ
Xin cho linh hồn Linh Mục Gioan Êuđê Maria được nghỉ yên
Bên Chúa, Đức Mẹ và các Thánh trên quê trời.

pic
pic